VERKAVELING EN NIEUWBOUW TWEEWOONST NA AFBRAAK

BESTAAND:

Het betreffende perceel is volgens het gewestplan gelegen in woongebied. Er is geen BPA, RUP of verkaveling van toepassing. Het perceel is niet gelegen in een beschermd stads-of dorpsgezicht. Het perceel is geen beschermd monument.

Het perceel in huidige toestand is bebouwd met een halfopen bebouwing hoogte 1 bouwlaag en hellend dak, aansluitend aan de rechterbuur. Aan de linkerzijde is een lagere bijbouw aanwezig.

Gezien de bouwfysische zeer slechte staat van de woning (betonrot, vocht, houtrot, structurele barsten, etc) wordt er nu beslist om over te gaan tot afbraak van de bestaande bebouwing, verkaveling van het perceel met het oog op de realisatie van 2 eengezinswoningen (1 gesloten bebouwing met doorgang naar achterliggende tuin en 1half open bebouwing). Hiervoor wordt deze verkavelingsvergunning aangevraagd.

De voorgestelde opsplitsing is een realistische verdeling van het perceel, waardoor en nog ruime perceeloppervlaktes overblijven (+/- 6a/kavel) en waarbij de bebouwbare oppervlakte voldoende groot is om de nodige woonkwaliteit te kunnen garanderen.

De inritstrook per kavel wordt beperkt en biedt de mogelijkheid voor parkeerfaciliteiten van eigen voertuigen voor beide woningen. Een mogelijke beperkte doorgang (in het verlengde van de inritstrook) van het perceel voor gesloten bebouwing geeft de mogelijkheid tot toegang naar het achterliggende deel, zonder het andere perceel te belasten met erfdienstbaarheden.

Het volumetrisch aansluiten van het volume op de 2 kavels, en het aansluiten aan de bestaande bebouwing rechts, maakt dat het geheel geïntegreerd zou zijn in de directe omgeving.

Na afbraak van de bestaande woning blijft er een wachtgevel over op de perceelsgrens rechts. Na opsplitsing van het perceel in 2 loten blijven er 2 percelen over van +/- 6a.

De totale gevelbreedte in lijn met de buur is +/- 20m.

Gezien links een niet bouwzone van 3m wordt vrijgehouden, blijft er een bouwbreedte over van +/- 7m per perceel. Ook de oriëntatie van de tuin is ZO, zodat een mogelijke bebouwing op de percelen geen schaduwhinder zal werpen op de naastliggende percelen.

Een volwaardige eengezinswoning met een ruime leefruimte op het gelijkvloers en meerdere slaapkamers op de verdieping vragen voor een groter volume, dus het resterende breedte worden uitgegaan van een plat dak van max 6.5m hoogte. De nieuwere bebouwing in de omgeving heeft ook een grotere hoogte dan het gabarit van de rechterbuur.

Dit maakt dat de oriëntatie van de woningen best zo veel mogelijk in de hoogte kan uitgewerkt worden, en gezocht dient te worden naar een gepaste overgang van dit bestaand volume rechts en het nieuwe hoger volume.

De aansluiting met het  bestaande gabarit n°18 en het nieuwe gabarit van de percelen zal gerealiseerd worden over de eerste 3m aansluitend aan °18.om verder een overgang te maken naar een nieuwer, hoger volume met plat dak op 6.5m hoogte, in harmonie met de vormentaal van de nieuwe bebouwing in de omgeving (qua kroonlijsthoogte en dakvorm) zonder conflict met het bestaande gabarit van de rechterbuur.

We zouden de bouwdiepte beperken tot 12m diep op het gelijkvloers en op verdieping, in aansluiting met de diepte van n°18. Om te vermijden dat het middenste perceel een gesloten bebouwing wordt, waarbij de tuin achteraan niet meer bereikbaar is vanop straatzijde, zal er op een manier een doorgang naar achter vrijgehouden moeten worden. Qua verhouding in de voorgevel is deze best beperkt tot een breedte van +/-3.5m

De ingang de nieuwe kavels zullen zich bevinden aan de voorgevel of aan de zijkant van de doorgang van het perceel aansluitend met n°18 zodat de 2 kavels toch 1 geheel lijken die zich inpassen tussen woning n°18 en n°22, die beide grote woningen zijn.

ONTWERP: